Văn bản pháp luật

 Trích lục bản đồ địa chính khu thuê đất.

 

 

 

 

 

TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ

ĐỊA CHÍNH KHU ĐẤT THUÊ

Số:…………../ ĐĐ. ĐC

Tỷ lệ:1/…………

 

 

             Tên công trình:.........................................................................................................

             Địa điểm (xã, phường, thị trấn):................................................................................

             Huyện (quận, thị xã, thành phố):...............................................................................

             Tỉnh (thành phố trực thuộc TW):..............................................................................

 

Ghi chú:

-         Tỷ lệ bản đồ không nhỏ hơn 1/5.000.

-         Ranh giới khu đất thuê được thể hiện bằng mực đỏ.

 

Thống kê diện tích đất thuê

 

TT

Số thửa

Diện tích

Loại đất

Ghi chú

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                        Ngày….tháng….năm…

Giám đốc Sở Địa chính

                                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)