Văn bản pháp luật

 Mẫu tính giá bán nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

….ngày…tháng….năm…

 

 

BẢN TÍNH GIÁ BÁN

NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

 

Địa chỉ nhà:.............................................................................................

Tên người mua:.......................................................................................

1.     Hiện trạng nhà ở:

-         Loại nhà:…………………….(nhà phố, nhà ở chung, nhà tầng)

-         Cấp, hạng nhà:...............................................................................

-         Nền, sàn:........................................................................................

-         Tường:...........................................................................................

-         Mái:...............................................................................................

-         Diện tích sử dụng:……..m2

+ Trong đó:

Diện tích ở:............ m2

Diện tích phụ......... m2

Diện tích đất ở........ m2

2.     Giá bán nhà ở:

a/  Giá nhà ở:

Giá bán nhà ở = giá trị còn lại của nhà ở x Hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng.

(Bằng số):...........................................................................................

b/  Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng:

Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng = (ghi rõ số liệu theo công thức tính)      

...........................................................................................................

(Bằng số):...........................................................................................

Giá bán nhà ở = (a + b):......................................................................

(Ghi bằng chữ):...................................................................................

Có kèm theo biên bản ngày……………..về xác định giá trị còn lại của nhà ở.

 

 

 

 

DUYỆT UBND

CÁN BỘ

Tính giá

ĐD HỘI ĐỒNG

Bán nhà ở

ĐẠI DIỆN

Bên bán