Văn bản pháp luật

 Tờ khai đăng ký thuế đất

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


….ngày….tháng….năm

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT

 

       Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

                        .........................................................................................

  1. Tên tổ chức:............................................................................................................

      ......................................................................................................................................

  1. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.........................

      ......................................................................................................................................

  1. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................

      ......................................................................................................................................

  1. Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................

      ................................................................. Điện thoại:...................................................

  1. Khu đất đáng sử dụng theo Quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm):

      ......................................................................................................................................

a)      Địa điểm:.................................................................................................................

b)      Diện tích (m2):.........................................................................................................

c)      Thời hạn giao đất (năm):.........................................................................................

d)      Mục đích sử dụng:

  1. Đề nghị đăng ký chuyển sang thuê đất:..................................................................

a)      Thời hạn thuê đất (năm):.........................................................................................

      ......................................................................................................................................

b)      Phương thức trả tiền thuê đất:.................................................................................

c)      Đề nghị khác:..........................................................................................................

  1. Cam kết:

-          Sử dụng đất đúng mục đích đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

-          Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn;

-           Các cam kết khác (nếu có):....................................................................................

                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                        Đại diện tổ chức xin thuê đất

    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)