Văn bản pháp luật

 Mẫu đơn xin thuê đất.

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

….ngày…tháng….năm…

 

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

 

         Kính gửi:            Thủ tướng Chính phủ:

UBND tính (thành phố trực thuộc Trung ương)

 

(Trích lục bản đồ địa chính khu đất)

 

 

 

 


  1. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê đất:..................................................................
  2. Quyết định (giấy phép) thành lập:..............................................................................
  3. Địa chỉ:..................................................................... Điện thoại:...............................
  4. Vị trí khu đất xin thuê:...............................................................................................
  5. Diện tích thuê:...........................................................................................................
  6. Thời hạn thuê:...........................................................................................................
  7. Mục đích sử dụng:....................................................................................................
  8. Cam kết:

-        Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

-        Trả tiền thuê đất đủ, đúng hạn;

-        Các cam kết khác (nếu có)…

 

 

Tổ chức (hoặc cá nhân) thuê đất

                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)