Văn bản pháp luật

 Mẫu tờ khai đăng ký thuê đất.

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


….ngày….tháng….năm

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT

 

       Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

                        .........................................................................................

  1. Tên tổ chức:.............................................................................................................

      ......................................................................................................................................

  1. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:................................

      ......................................................................................................................................

  1. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

      ......................................................................................................................................

  1. Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................................

      ................................................................. Điện thoại:....................................................

  1. Khu đất đáng sử dụng theo Quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm):

      ......................................................................................................................................

a)      Địa điểm:..................................................................................................................

b)      Diện tích (m2):..........................................................................................................

c)      Thời hạn giao đất (năm):...........................................................................................

d)      Mục đích sử dụng:

  1. Đề nghị đăng ký chuyển sang thuê đất:..

a)      Thời hạn thuê đất (năm):...........................................................................................

      ......................................................................................................................................

b)      Phương thức trả tiền thuê đất:....................................................................................

c)      Đề nghị khác:............................................................................................................

  1. Cam kết:

-         Sử dụng đất đúng mục đích đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

-         Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn;

-          Các cam kết khác (nếu có):.....................................................................................

                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                        Đại diện tổ chức xin thuê đất

    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)