Văn bản pháp luật

 Mẫu đơn xin thuê nhà thuộc sở hữu của nhà nước

.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


…..ngày….tháng….năm…….

 

ĐƠN XIN MUA NHÀ Ở THUỘC

SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

 

                                Kính gửi:.......................................................................

Tên tôi là:.............................................................................................................................

CMND số:....................................... cấp ngày……………tại..............................................

Hiện đang công tác tại:..........................................................................................................

Hộ khẩu nơi thường trú:........................................................................................................

Chúng tôi có thuê nhà ở của quý cơ quan:

Tại căn nhà số:......................................................................................................................

(Ghi rõ địa chỉ, kể cả số tầng)

Phường (xã):.........................................................................................................................

Quận (huyện):.......................................................................................................................

Thành phố (tỉnh):...................................................................................................................

Theo hợp đồng số:…………………….ngày........................................................................

Cấp nhà ghi trong hợp đồng:.................................................................................................

Diện tích sử dụng ghi trong hợp đồng:....................................................................................

Diện tích đất ở ghi trong hợp đồng:........................................................................................

Giá tiền thuê nhà hàng tháng là:..............................................................................................

Gia đình chúng tôi đã trả tiền thuê nhà hết tháng:....................................................................

           Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà ở cho các hộ đang thuê ở. Vậy chúng tôi đề nghị Hội đồng bán nhà ở và............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

           Cho chúng tôi được mua căn nhà trên.

           Chúng tôi xin chấp hành mọi quy định của Nhà nước về thủ tục mua bán nhà ở và hứa sẽ tạo điều kiện để quý cơ quan thực hiện việc đo, vẽ, xác định giá nhà.

 

 

                                                                                                     NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Kèm theo đơn này có

 01 bản sao hợp đồng

 thuê nhà ở số………